Interbestuurlijk toezicht

De provincie houdt toezicht op de taakuitoefening van de gemeenten. De wijze waarop de provincie dit doet is vastgelegd in de Wet Revitalisering Generiek Toezicht, die op 1 oktober 2012 in werking is getreden. De verticale toezichtsrol van de provincie ligt in het verlengde van de controlerende rol van de raad. Het uitgangspunt is dat het college van B&W informatie verstrekt aan de gemeenteraad. Het college van B&W zorgt er vervolgens ook voor dat deze informatie beschikbaar komt voor het college van Gedeputeerde Staten (GS).

Toezichtsoordeel provincie Flevoland

De inhoudelijke afspraken tussen gemeenten en provincie zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland en het bijbehorende afsprakenkader. De gemeente Almere kiest ervoor om door middel van een paragraaf in de begroting en de jaarrekening een totaaloverzicht van de toezichtinformatie op te nemen. Gelet op het karakter van verantwoorden, zal er in de jaarrekening uitgebreider stil worden gestaan bij het toezichtoordeel.

De bestuursovereenkomst IBT heeft betrekking op de naleving van wet- en regelgeving op de domeinen waarbij de provincie het toezichthoudende gezag is. De provincie Flevoland hanteert een beoordelingssystematiek aan de hand van de kleuren groen (adequaat), oranje (redelijk adequaat) en rood (niet adequaat).

Domein

Meest recente beoordeling

Financiën

Adequaat

Wabo

Redelijk adequaat

Huisvesting statushouders

Adequaat

Archief

Redelijk adequaat

ga terug