Zorg en welzijn

Ambitie

Elke Almeerder loopt weleens aan tegen problemen en tegenslagen. Vaak kunnen gezins- en familieleden, vrienden en buren bijspringen. Of er zijn plekken in de wijk waar mensen terecht kunnen voor advies, een luisterend oor of een helpende hand. De Almeerse samenleving bloeit door de inzet, activiteiten en netwerken van inwoners. Er zijn echter grenzen aan wat mensen zelf, in en met hun eigen omgeving kunnen oplossen. Daarom moeten Almeerders kunnen terugvallen op de overheid in het vertrouwen dat ze de juiste ondersteuning krijgen.

Is er professionele ondersteuning nodig, dan willen we dat deze zo passend mogelijk is. Daarmee bedoelen we: afgestemd op iemands situatie, netwerk, mogelijkheden en behoeften. Passend betekent daarnaast op het juiste moment, voordat problemen verergeren, en waar nodig in samenhang, zodat oplossingen elkaar zo veel mogelijk versterken en vooral niet tegenwerken. De ondersteuning is niet te veel en niet te weinig en versterkt waar mogelijk het eigen probleemoplossend vermogen.

Om bovenstaande ambitie waar te maken, werkt de gemeente met veel andere partijen aan forse veranderingen in het sociaal domein. De ambitie vraagt namelijk veel van het aanbod en van de professionals die (toegang tot) ondersteuning verlenen. Stijgende kosten en afnemende inkomsten maken de ingezette veranderingen des te urgenter. In 2020 leggen we prioriteit bij drie opgaven:

  • Het welzijnswerk stimuleert mensen om (weer) actief deel te nemen aan de samenleving, initiatief te nemen en hun problemen zelf aan te pakken. Bovendien draagt het bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken. We herzien het welzijnsbeleid om het toekomstbestendig te maken en om het beter te laten aansluiten bij alle veranderingen in het sociaal domein. Hierbij zullen we nadrukkelijk de verbinding leggen met burgerkracht en inzetten op opgave gericht werken in de stad.
  • De wijkteams zijn er voor inwoners die iets willen betekenen voor hun buurt of die ondersteuning nodig hebben. Om de teams voldoende ruimte te geven om inwoners te helpen en om effectief op te treden, werken we aan de doorontwikkeling van het Sociaal Stedelijk Team. Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling jeugdhulp beter te laten aansluiten bij inwoners met complexe (combinaties van) problemen.
  • We willen dat passende hulp en ondersteuning zo veel mogelijk beschikbaar is in de eigen (sociale) omgeving van mensen. Die omgeving is namelijk vertrouwd en hier gedijen Almeerders vaak het best. Verwijzing naar een 24-uursinstelling (24-uursjeugdhulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, zwerfjongerenopvang) moet alleen nog plaatsvinden als thuis wonen niet meer gaat, of als dit niet de hele week lukt. Dit vraagt om meer en betere alternatieven voor 24-uursverblijf.

Lasten & baten

duizend

Lasten

€ 214.978

22,1 %

Baten

€ 8.685

0,9 %

ga terug