Leeswijzer

Programmaplan

Het tweede gedeelte van deze begroting bestaat uit negen programma’s. De programma's zijn ingedeeld naar thema's / beleidsterreinen. De indeling is voor een periode van vier jaar door de raad vastgesteld. In de programma's geven wij inzicht in de doelstellingen, en in de financiële- en beleidsmatige ontwikkelingen.

Ambitie en speerpunten

Per programma zijn de ambities en bestuurlijke speerpunten voor het komende jaar opgenomen. In de ambitie vertellen wij wat de doelstellingen voor de komende jaren zijn. Bij de bestuurlijke speerpunten geven we aan welke acties we het komende jaar hiervoor gaan uitvoeren.

Financiën

Hier geven wij aan welke wijzigingen we willen doorvoeren op de budgetten en welke bezuinigingen we willen doorvoeren. Per wijziging geven we in een tabel aan wat de financiële gevolgen zijn. Voordelen voor de gemeentebegroting, dit zijn hogere baten of lagere lasten, tonen we positief. Nadelen voor de gemeentebegroting tonen we negatief. Per wijziging is onder de tabel een toelichting opgenomen.
Ook hebben we een totaalbegroting na voorgestelde wijzigingen  opgenomen. Hierin zijn de budgetten per programmaonderdeel en activiteit terug te vinden.

Indicatoren

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft een verplichte set van beleidsindicatoren voor. Deze zijn per programmaonderdeel via het tabblad ‘Indicatoren’ terug te vinden. Almere wordt waar mogelijk vergeleken met gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners. Voor de indicatoren gaan we uit van de gegevens die door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en via de website waarstaatjegemeente.nl beschikbaar zijn gesteld. Het beschikbare peiljaar kan per indicator verschillen, wij hebben de laatst beschikbare gegevens opgenomen. Per indicator wordt een korte toelichting gegeven en waar mogelijk de relatie gelegd met het gevoerde beleid.

Risico's

De risico's met een financieel gevolg die de gemeente loopt bij haar activiteiten zijn per programma opgenomen en toegelicht. Een totaaloverzicht is opgenomen in de Risicoparagraaf.

Verbonden Partijen

In het programmaplan is informatie over de verbonden partijen opgenomen. Per verbonden partij wordt toegelicht op welke wijze een verbonden partij een relatie heeft met de programmadoelstellingen. Een totaaloverzicht van de Verbonden Partijen is te benaderen via de gelijknamige paragraaf.

Toelichting totaalbegroting

Ieder programma is opgebouwd uit een aantal programmaonderdelen die vervolgens te splitsen zijn naar activiteiten. Deze begroting telt 9 programma’s, opgebouwd uit ongeveer 60 programmaonderdelen, bestaande uit ruim 300 activiteiten. Om het inzicht in de totaalbegroting te vergroten is er een tekstuele toelichting per activiteit opgenomen en een duiding van de mate van beïnvloedbaarheid. Belangrijk hierbij is dat deze beïnvloedbaarheid aangeeft of het mogelijk is om de beschikbare middelen anders te besteden, niet in hoeverre dit (politiek) wenselijk is. Per activiteit zijn ook de begrote lasten en baten voor 2020 opgenomen. Bij het onderdeel financiën geven wij in de meerjarenbegroting per programmaonderdeel en activiteit.

Beleidsdocumenten

De digitale begroting maakt het mogelijk om per programma de relevante beleidsdocumenten via een link te ontsluiten.