Leeswijzer

Bijlagen

De begroting bevat tot slot enkele bijlagen. De bijlage ‘opvolging aanvaarde moties en amendementen’ stelt de gemeenteraad in staat om de uitvoering van bij de begrotingsproducten aanvaarde moties te kunnen monitoren. De paragraaf ‘kredieten onderwijshuisvesting’ en de paragraaf ‘investeringen gemeentelijk materiaal’ geven inzicht in de kredieten voor deze domeinen. In de bijlagen ‘reserves’ en 'voorzieningen' wordt het verloop van de reserves en voorzieningen in de periode 2019-2023 weergegeven. Ook is het bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen als bijlage opgenomen. Tot slot zijn in de bijlage de begrippen- en afkortingenlijst te vinden.