Financiering

Intern rentebeleid

Intern rentebeleid

Zoals in de inleiding van deze paragraaf al is aangegeven, rekenen we aan alle investeringen rente toe. Zo kunnen we bij onze investeringsbeslissingen de rentekosten laten meewegen. Op basis van een vaste rekenrente worden de concernbrede rentelasten doorberekend naar de diensten die de investeringen doen. Deze komen in de vorm van rentelasten terug in de exploitatiebegroting.
De financiële regelgeving schrijft voor dat de totaal doorberekende interne rente gelijk moet zijn aan de totale rentelasten. Het is echter niet nodig om het rentepercentage ieder jaar bij te stellen. Op dit moment wordt gerekend met een rentepercentage van 2,10% voor de actieve grondexploitaties en van 1,75% voor de overige investeringen. Doordat het interne rentepercentage gelijk blijft, ontstaat een verschil tussen de te betalen rente (die wel verandert) en de intern aan investeringen doorberekende rente. Dit verschil is het zogenaamde renteresultaat. Vanwege het risico dat de marktrente verder stijgt dan verwacht, houden we een structurele rentebuffer aan.