Fonds Verstedelijking Almere

Programmalijn 5: Vernieuwend wonen

Programmalijn 5: Vernieuwend wonen

Om de kwalitatieve groei van Almere te versterken en vernieuwing van het wonen met concrete experimenten aan te jagen, wordt een bijdrage gevraagd vanuit het Fonds Verstedelijking Almere voor financiering van het Woningbouwatelier en ruimte voor experimenteren. De bijdrage is bedoeld voor het aanjagen en het mede mogelijk maken van experimenten en wordt besteed als ‘motivatie’ om investeerders te verleiden tot en te ondersteunen bij het realiseren van concrete experimenten; investeerders worden verleid vernieuwing in het wonen te realiseren op de opgaven die er echt toe doen. De programmalijn wordt uitgevoerd door het Woningbouwatelier, een samenwerkingsverband tussen de gemeente, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Rijksvastgoedbedrijf. De Rijksbouwmeester is betrokken als bijzonder adviseur. Het atelier brengt ideeën en partijen in positie. Uitgangspunten van de experimenten binnen het Woningbouwatelier zijn:

  • Door toepassing in de praktijk nieuwe kennis te genereren over innovaties die het functioneren van de (landelijke) woningmarkt verbeteren.
  • Landelijke verspreiding van breed gedeelde inzichten, kennis en voorbeeldprojecten via een eigen (digitaal) platform en andere landelijke platforms.
  • Een positieve bijdrage leveren aan het imago van de stad Almere als de plek waar in beginsel elke woning en woonwens gerealiseerd kan worden en de Noordvleugel als stedelijke regio met complementaire woonmilieus en een aantrekkelijk (inter)nationaal vestigingsklimaat.
  • Komen tot innovaties die herhaalbaar en opschaalbaar zijn, zowel binnen Almere als elders in Nederland. Dit behelst noodzakelijke systeemveranderingen agenderen en deze in gang zetten, om de gewenste doorontwikkeling te kunnen realiseren.