Risicoparagraaf

Financiële kengetallen

Zoals met ingang van de Programmabegroting 2016 is voorgeschreven vanuit het BBV wordt hieronder gerapporteerd over het verloop van de volgende financiële kengetallen:

  1. de netto schuldquote;
  2. de solvabiliteit;
  3. de grondratio;
  4. de structurele exploitatieruimte;
  5. onderbenutte belastingcapaciteit.

Tot slot wordt conform de voorschriften inzicht gegeven in de geprognosticeerde meerjarenbalans.