Opgaven

Duurzaamheidsagenda

In de ontwikkeling van Almere speelt duurzaamheid al lange tijd een rol. Het groenblauwe ontwerp van de stad, de Almere Principles, de Floriade en het zorgvuldig hergebruik van materialen zijn slechts enkele voorbeelden die laten zien dat duurzaamheid in het DNA van Almere zit. Met de Duurzaamheidsagenda willen wij onze ambities op het gebied van duurzaamheid verder realiseren. Hiermee sluiten we aan bij de nationale (klimaat-)doelstellingen om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen (49% minder uitstoot in 2030 en 95% minder uitstoot in 2050).

De afgelopen maanden hebben we gesprekken met de stad gevoerd. Daaruit blijkt dat er vanuit de stad enthousiasme is om een groot aantal projecten op te pakken en uitvoering te geven aan de drie gemeente- brede transities en negen thematische interventies. Voor het Uitvoeringsprogramma is voor 2020 incidenteel € 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt ook vanuit het Fonds Verstedelijking Almere een bedrag van €1,5 miljoen beschikbaar gesteld. Hoewel op sommige onderdelen met minimale inzet, stelt dit ons in staat om op alle thema’s een bijdrage te leveren.

Voor het uitvoeringsprogramma is de onderstaande prioritering aangebracht (qua inzet). Hierbij is gekeken naar welke activiteiten de meeste impact hebben m.b.t. de doelstellingen van de Duurzaamheidsagenda:

  1. ‘Adaptief werken’ en ‘coalitievorming’ zijn twee van de drie bouwstenen van de gekozen uitvoeringsstrategie, naast ‘de basis op orde’. Dit houdt ook in dat capaciteit en geld nodig is om deze strategie uit te voeren. Deze activiteiten zijn grotendeels in het programmabureau opgenomen, en daarnaast ook in het thema ‘stimuleren van duurzaam gedrag’. Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan de invulling van de duurzaamheidsparagraaf in college- en raadsstukken.
  2. ‘De dingen duurzaam doen’ is een belangrijk motto van de duurzaamheidsagenda, omdat hier het grote verschil gemaakt gaat worden. Dat houdt in dat er in ieder geval ingezet wordt op de drie gemeente- brede transities om de gebiedsontwikkeling, het beheer & groot onderhoud en inkoop en aanbesteding in 2030 volledig duurzaam te maken.
  3. Als derde wordt ingezet op de interventies die de stad versterken, en daarmee bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van Almere 2.0 om een toekomstbestendige en leefbare stad te blijven. Het sleutelproject ‘balanceren van het elektriciteitsnet’ en de interventies ‘circulaire bedrijvigheid’, ‘voedselverspilling’ en ‘ecologische verbindingen vallen’ hieronder.
  4. Daarnaast zijn er activiteiten die we verplicht zijn op te pakken vanuit specifieke wettelijke verplichtingen. Dit geldt vooral voor de energie- en warmteopwekking en klimaatadaptatie. Deze worden in afgeslankte vorm doorgezet. Hierbij beperken we ons vooral in de inzet wat betreft de energietransitie.
  5. Als laatste blijven er dan nog een aantal interventies over die vanuit de eigen ambities zijn toegevoegd, zoals voedselstrategie, regionale samenwerking en het vergroten van de diversiteit van het groen. We zetten wel, in beperkte mate, in op een voedselstrategie en het vergroten van de diversiteit van het groen. Regionale samenwerking zal uit de inzet van de organisatie worden georganiseerd.