Opgaven

Wonen

Almere is de stad waar je dichtbij groen en water kunt wonen. Ontwikkeld als groene, bereikbare, meerkernige stad waar je betaalbaar kunt wonen, waar een grote diversiteit is aan manieren van wonen en soorten van woningen. We bieden particulieren, corporaties en andere initiatiefnemers de ruimte om te bouwen op iedere schaal, voor iedere doelgroep, in iedere kwaliteits- en prijsklasse. Dat zijn de principes die vanaf het begin de leidraad vormen voor de ontwikkeling van Almere.

In de afgelopen jaren is de betaalbaarheid, door de gestegen bouwkosten en huidige marktprijzen, steeds meer onder druk komen te staan. We zien dat een gezonde balans in het totale woonaanbod hierdoor sterk afneemt. Het bevorderen van voldoende woongelegenheid is een zorg van de overheid. Als we nu een schaarste aan woningen constateren, dan ligt er een zorg om die schaarste op te lossen.
Met de nieuwe Woonvisie, die binnenkort naar uw raad komt, willen we sturen op het stedelijk woningbouwprogramma voor de periode 2020-2030. De nieuwe Woonvisie geeft de uitgangspunten en de kaders mee voor hoe de uitbreiding van het Almeers woningbestand eruit moet zien. De principes van het eerste uur zijn ook de principes voor nu en morgen.

Met de Woonvisie willen we in de periode 2020-2030 20.000 woningen bouwen, in lijn met bevolkings- en inkomensontwikkeling. Daarmee kan de groeiende woningvraag van de eigen inwoners worden beantwoord, en wordt er een inhaalslag gemaakt als het gaat om sociale huurwoningen. We zetten tegelijkertijd in op een meer divers woonaanbod door meer ruimte te geven aan kleinere woningen en tijdelijk wonen. Ook willen we het mogelijk maken om 1.000 studentenwoningen te realiseren in het kader van campusontwikkeling. Naast de realisatie van meer woningen kijken we ook verder. Zo gaan we onderzoeken of en hoe nieuwe financieringsinstrumenten ingezet kunnen worden als aanvulling op reguliere hypotheken van groepen waarvan het inkomen net te laat is om op eigen kracht een woning te kopen. Met deze kaders willen we vorm geven aan het bieden van voldoende woongelegenheid en werken aan een groene, gezonde woonomgeving.