Opgaven

Sluitende aanpak personen met verward gedrag

Wij zijn bezorgd over het aantal mensen dat verward gedrag vertoont. De komende periode zetten we in op een betere samenwerking tussen sociaal domein, zorg en veiligheid om te voorkomen dat deze groep mensen tussen wal en schip valt. We investeren vooral in preventie. Dit kan veel leed voor de persoon en de omgeving voorkomen.

Het doel van de aanpak is tweeledig. We willen het aantal overlastmeldingen waarbij personen met verward gedrag zijn betrokken, verlagen. Ook zetten we in op een adequate zorg- en ondersteuningsstructuur in de wijk. Het effect hiervan is zowel een groter gevoel van veiligheid, als betere zorg dichterbij voor kwetsbare inwoners. Om dit te bereiken werken we langs drie lijnen:

  • Sluitende aanpak personen met verward gedrag

We gaan aan de slag met het aanpakken van de top 67 personen die vaker dan 5 keer zijn gemeld in een tijdsbestek van een jaar. Uit onderzoek blijkt dat dit gaat om een derde van het totaal aan meldingen. Daarnaast starten we met het aanpakken van een deel van de overlast in het centrum en gaan we onderzoek doen of een betere beschikbaarheid van professionals als de crisisfunctie en politie wenselijk is.

  • Ambulantiseringsopgave

Het inrichten van adequate zorg en ondersteuningsstructuur is een brede opgave. Met een coalitie van zorgpartners willen we adequate begeleiding en behandeling zo dicht mogelijk bij huis realiseren. Dit vraagt om innovatieve concepten en om laagdrempelige (inloop)voorzieningen.
Dit brengt ook met zich mee dat er draagvlak nodig is onder de bewoners van de wijk. Door middel van heldere communicatie en te overleggen met de buurt(vertegenwoordigers) gaan we hier aan werken. Het gezamenlijk overleg in de vorm van een beheergroep in het centrumgebied is hier een goed voorbeeld van.

  • Wet- en regelgeving GGZ

De invoering van de Wet verplichte GGZ is een wettelijke taak. De uitvoering ervan vraagt een nauwe samenwerking tussen meerdere partijen en dwingt tot nieuwe samenwerking die hopelijk bijdraagt aan een sluitende aanpak.