Opgaven

Stadsvernieuwing binnenring Almere Haven en Buiten-centrum

Almere is nog maar veertig jaar jong, maar toch zijn sommige delen van onze stad toe aan vernieuwing. In ieder geval maken we voor de Binnenring van Almere Haven en het centrum van Almere Buiten in deze periode samen met onze partners en inwoners integrale plannen voor het duurzaam vernieuwen van deze gebieden om ze toekomstbestendig te maken.

In de binnenring van Almere Haven is niet één issue het grootst. Het is het samenspel van economie, stedenbouw, openbare ruimte, wonen, zorg, welzijn en sociaal-economische ontwikkeling dat leidt tot urgentie. De opgave om hier iets aan te doen begint niet op een nulpunt: er zijn al vernieuwingsprojecten en er zijn al eerdere plannen gemaakt en deels uitgevoerd. Omdat we niet alle lopende vernieuwingsprojecten willen stilleggen in afwachting van een lange termijn visie, bewandelen we twee sporen. Enerzijds verbinden en versnellen we de lopende projecten en integreren deze in de lange termijn aanpak. De kustzone ontwikkeling, de pilot 'Versimpelen en vereenvoudigen toegang voorzieningen/activiteiten kinderen op de Meergronden en pilots op het gebied van innovatief wonen en zorg, winkelstraatmanagement, versterking van Corrosia en het groot onderhoud in De Hoven zijn voorbeelden van lopende projecten.

Naast deze projecten werken we vanuit een visie en bijbehorend uitvoeringsstrategie. Het visiedocument omvat een visie op de binnenring van Haven voor 2030 die onze stip op de horizon vormt. De uitvoeringsstrategie bevat een serie concrete projecten en andere interventies voor de jaren 2019-2023 om de visie te realiseren. De projecten kunnen door allerlei organisaties en bedrijven worden uitgevoerd. In 2023 volgt een evaluatie, ten behoeve van het tweede plan van aanpak voor de periode 2024-2028.

De urgentie van de opgave in centrum Almere Buiten wordt ook gevormd door een optelsom van een aantal ontwikkelingen die elkaar in negatieve zin versterken. Waar in het masterplan 2005 er nog van uitgegaan werd dat er in elk stadsdeel ruimte was voor een autonoom stadscentrum, is (nog maar 14 jaar later) het landschap van detailhandel inmiddels sterk gewijzigd. De opkomst van internetverkopen, de financiële crisis en de keuze voor Almere Centrum als het centrale winkelcentrum voor heel Almere heeft er mede toe geleid dat er nu sprake is van een overmaat aan m2 detailhandel, tegenvallende bezoekersaantallen en dalende omzetten van ondernemers in het centrum van Almere Buiten. Deze ontwikkelingen vragen erom dat er zowel op de korte als de lange termijn actie wordt ondernomen. Daarom pakken we dat op wat urgent is zoals de versnelling van de integrale planontwikkeling en uitvoering voor het Baltimoreplein en de vergroening van het centrum van Almere Buiten. Daarnaast willen we voor de lange termijn, samen met de ondernemers, de kansrijke toekomstscenario's voor dit gebied onderzoeken en uitwerken. Ook werken we aan de verbetering van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van centrum Almere Buiten.