Opgaven

Realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven

Wij vinden dat bedrijvigheid van doorslaggevend belang is voor de Almeerse samenleving. Werkgelegenheid en ondernemerschap maken de stad vitaal. Ons uitgangspunt is dat iedere Almeerder een kans heeft op goed werk. Dit is ook een regionale taak, vandaar dat we actief participeren in relevante netwerken in de Metropoolregio Amsterdam en in Flevoland. De groei van de bevolking vraagt om een forse groei van het aantal arbeidsplaatsen, zodat de werkgelegenheid in Almere meer in lijn komt met de landelijke gemiddelden. Wij investeren daarom in een verdere versterking van het vestigingsklimaat van Almere en gaan aan de slag met de actiepunten uit de Economische Agenda Almere.

Het behoud en de doorgroei van het bestaande bedrijfsleven heeft uiteraard onze aandacht, maar het aantrekken van nieuwe bedrijven en een sterke profilering van Almere als excellente vestigingsplaats en de focus op kansrijke clusters is een net zo belangrijke opgave. In 2020 gaan we daarom aan de slag met het aantrekken van nieuwe bedrijven, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, de ontwikkeling van meer gevarieerd hoger onderwijs en in het kader van excellente dienstverlening de doorontwikkeling van het Ondernemersplein en ondernemersnetwerken. Samen met onze partners in Zuidelijk Flevoland promoten we onze regio als logistieke hotspot en versterken we het profiel van Almere als logistiek centrum. Op het gebied van circulaire economie gaan we bedrijven verleiden zich te vestigen op het bedrijventerrein de Steiger rondom het Upcyclecentrum en op De Vaart rondom het Grondstoffen Collectief Almere, om op die manier daar circulaire hotspots te ontwikkelen. Ook zal een actieprogramma voor Almeerse start-ups en scale-ups ontwikkeld worden voor de ICT-Tech sector. Een ander kansrijk cluster waar we extra inzet plegen is toerisme en recreatie. Dit doen we o.a. door het creëren van meer vestigingslocaties voor toeristische trekkers in de stad. Er komt een visie op de werkgebieden in Almere met aandacht voor de revitalisering van oudere bedrijventerreinen en informele werklocaties in het centrumgebied.