Opgaven

Goud in Almere: het verzilveren van de vergrijzing

Almere kent een late, maar sterke groei van het aantal senioren. Deze groei geeft kansen omdat senioren een belangrijke bijdrage aan de sociale kracht van een wijk kunnen geven. Tegelijkertijd brengt het een opgave met zich mee die een samenhangende inzet van verschillende gemeentelijke afdelingen én partners vraagt.
De opgave heeft betrekking op wonen (aanpassingen en de grootte van woningen) en voorzieningen, evenals het gereedmaken van een zorglandschap voor een ouder wordende bevolking. Wij willen met de woningcorporaties een plan maken dat is gericht op het in de wijk blijven wonen van ouderen. Daarbij kijken we hoe vernieuwende initiatieven rond woon-zorgcombinaties mogelijk worden gemaakt. Ook is het belangrijk dat ouderen regie houden over hun leven, een zinvolle invulling van hun tijd hebben, gezond leven (fysiek en mentaal) en dat hun netwerk wordt vergroot. Hiervoor is het nodig goed zicht te hebben op de ouderen in een wijk, zodat in een vroegtijdig stadium contact mogelijk is.

De dialooggesprekken met de partners in de stad en in het Stadsdeel Haven – waar relatief de vergrijzing het grootst is – hebben geleid tot een verbreding van de visie op een aanpak van de vergrijzing in Almere. Kern is dat we ouderen willen benaderen vanuit het gehele spectrum aan leefgebieden. We sluiten aan bij de leefwereld van de oudere, zodat ouderen waardig oud kunnen worden. Deze integrale benadering van de opgave leidt ertoe dat we de vraag van de ouderen centraal stellen. Vragen die gaan over goed en veilig wonen, zorg en welzijn, vrijetijdsbesteding, ontmoeting en contact, mantelzorg, eenzaamheid en mobiliteit.
We pakken, op basis van coalities en netwerkontwikkeling, de opgave op. Gemeente en partners, vrijwilligers en inwoners betrekken elkaar en bepalen samen waar de prioriteiten liggen die aandacht behoeven en extra inzet, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden. We zoeken kansen en vernieuwing op van samenwerking en inhoudelijke aanpakken waar dat nodig is. Op deze manier smeden we een brede maatschappelijke basis voor de aanpak en waardoor nieuwe ontwikkelingen ook sneller gesignaleerd en opgepakt kunnen worden.

Begin 2020 stellen we, op basis van de gevoerde Stadsgesprekken, het Uitvoeringsplan voor de aanpak van Goud in Almere, in stadsdeel Haven, op. De rest van het jaar zal invulling worden gegeven aan dit plan. Ook zal dan bepaald worden, op basis van eerste ervaringen en inzichten, of en op welke wijze de aanpak van Goud in Almere voor andere stadsdelen ook noodzakelijk is.