Bedrijfsvoering

Personeel en organisatie

De huidige situatie op de arbeidsmarkt maakt het lastig om de juiste kandidaten te vinden voor openstaande functies. De schaarste aan kandidaten dwingt ons proactief te handelen als het gaat om de werving van nieuw personeel. We verbeteren daarom onze recruitmentfunctie door kandidaten actief te benaderen. We zetten daarnaast nog meer onze netwerken in om ons bereik te vergroten en organiseren andere vormen van selectieprocedures.
De keerzijde van de huidige situatie is echter ook merkbaar. Voor sommige vacatures, met name het hogere segment, geldt vaak een langere doorlooptijd. Dit zorgt er ook voor dat we een beroep moeten blijven doen op inhuur van medewerkers om functies te kunnen vervullen.

We gaan meer aandacht schenken aan het ontwikkelpotentieel van onze huidige medewerkers. We willen medewerkers de mogelijkheden bieden om zich zoveel mogelijk te ontwikkelen in de richting die zij voor ogen hebben. De huidige gesprekscyclus, de continue dialoog, moet hier aan bijdragen.
De betrokkenheid van medewerkers bij hun werk en hun tevredenheid daarover krijgt in 2020 een prominentere plek. Hiervoor gaan we nieuwe instrumenten inzetten die de medewerkerstevredenheid meten en blijvend verbeteren.

De ingezette organisatieverandering is inmiddels terecht gekomen in een nieuwe fase. De eerste fase, waarin systemen en structuren een belangrijke plek innamen, is overwegend afgerond. De tweede fase willen we gebruiken om medewerkers bewust te maken van hun werk in relatie tot de stad. Deze tweede ontwikkeling moet ons verder helpen om meer samenhang en slagvaardigheid te realiseren. Hier hoort dat we op een andere manier kijken naar de stad en haar inwoners. We willen minder vastzitten en handelen vanuit wet- en regelgeving maar in het contact met inwoners hen klantgericht benaderen, uiteraard binnen de wettelijke kaders. Deze benadering vraagt om een gedragsverandering van de gehele organisatie.

Verder besteden we in 2020 meer aandacht aan inclusie en diversiteit. Aandacht gaat hierbij uit naar zowel culturele diversiteit als man/vrouw verhouding en verjonging. We bouwen hiervoor het reeds ingezette en actieve diversiteitsbeleid verder uit.