Bedrijfsvoering

Vastgoed

We dragen met ons vastgoed in belangrijke mate bij aan de opgaven voor de stad. De inzet is onder andere gericht op het bijdragen aan de programma’s op het gebied van cultuur, toerisme, stedelijke vernieuwing Almere Haven en Buiten Centrum.

De afgelopen jaren is er succesvol gewerkt aan de verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed. De tot nu toe genomen maatregelen verdienen zich in circa 15 jaar terug, waarbij rekening wordt gehouden met rente en afschrijving. Ondanks dat inmiddels het punt bereikt is dat ‘het laaghangend fruit’ geplukt is, gaan we door op de ingeslagen weg. We doen onderzoek naar nog niet benutte mogelijkheden en bijbehorende kosten om het bestaande vastgoed nog verder te verduurzamen. Dit betreft hoofdzakelijk bestaand vastgoed omdat huidige wet- en regelgeving maakt dat er voor nieuwe panden al veel geïnvesteerd wordt in duurzaamheid en dat extra investeringen daarom niet direct noodzakelijk zijn.

De huidige periode van hoogconjunctuur waarin we ons bevinden heeft een prijsopdrijvend effect op lopende en nieuwe aanbestedingen. Omdat met name arbeid schaars is, hebben we te maken met hogere prijzen dan geraamd. Dit levert soms substantiële verschillen op tussen onze budgetramingen en offertes, bijvoorbeeld bij het vervangen van asbestdaken. Het blijft desalniettemin ons uitgangspunt om zoveel mogelijk binnen de gestelde financiële kaders te blijven.