Bedrijfsvoering

Financiën

Ondanks dat het economisch voor de wind gaat, hebben we te maken met financiële tegenvallers. Doordat rijksuitgaven achterblijven, hebben we als gemeente te maken met een lagere bijdrage uit het Gemeentefonds. Daarnaast zien we ons ook geconfronteerd met tegenvallers in het sociaal domein. Dit maakt dat we eerder dan verwacht al een beroep moeten doen op onze reserves. Dit doet echter niet af aan onze ambitie om ons weerstandsvermogen blijvend te versterken. Dat betekent dat we volgend jaar bij de jaarrekening ter compensatie zullen proberen een extra bijdrage te doen aan onze reserves.

Met de motie 'Afstappen mutatiebegroting' (RG-164/2017) is vorig jaar een start gemaakt met het aanbieden van een digitale begroting. Dit geeft mogelijkheden om meer inzicht en overzicht te bieden in de opbouw van de begroting. Met de motie 'Begrijpelijk leesbare stukken' (RG-162/2019) werken we verder aan de toegankelijkheid van belangrijke stukken. De komende jaren zal hier stapsgewijs verder invulling aan worden gegeven.