Bedrijfsvoering

Overhead en kostentoerekening

Overhead en kostentoerekening

Het BBV schrijft voor dat de overheadkosten en algemene dekkingsmiddelen apart in de begroting zichtbaar gemaakt worden. In dit hoofdstuk maken wij het volume van de overheadkosten en de opbouw hiervan zichtbaar. Tevens lichten we op hoofdlijnen toe hoe de overheadtoerekening naar de tarieven en de grondexploitatie eruit ziet. In onderstaande tabel is de begroting van het jaar 2020 opgenomen.

bedragen x € 1.000

lasten

baten

eindtotaal

Bestuur, inwoners en economie

27.325

3.198

24.127

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

135.578

85.795

49.783

Ruimte en wonen

187.421

190.099

-2.678

Zorg en welzijn

214.978

6.174

208.804

Werk en inkomensondersteuning en inclusiviteit

143.600

93.811

49.789

Onderwijs, sport en cultuur

86.397

22.420

63.977

Veiligheid

20.450

599

19.851

Bedrijfsvoering

3.496

201

3.295

Financiën

2.150

7.730

-5.580

algemene dekkingsmiddelen

794

460.716

-459.922

overhead

65.296

641

64.655

stelpost onvoorzien

475

475

vennootschapsbelasting

250

250

totaal exploitatie

888.209

871.383

16.826

reservemutaties

86.563

103.389

-16.826

totaal begroting 2020

974.772

974.772